KURSY JĘZYKOWE

Prowadzimy kursy z następujących języków:

ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPAŃSKI, ROSYJSKI, FRANCUSKI, WŁOSKI

 • Wszystkie poziomy zaawansowania.
 • Przygotowanie do egzaminów państwowych.
 • Swoboda wyboru terminu zajęć.
 • Monitorowanie postępów słuchaczy na każdym etapie szkolenia.

Metoda nauczania FCE:

Komunikatywna – aktywne rozwijanie nowych zdolności językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania.

Praktyczna – uczymy swobodnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego.

Indywidualna – dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb słuchaczy.

Zajęcia standardowo odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (możliwość dopasowania liczby godzin do wymagań słuchaczy). Polecamy zajęcia w grupach 6-8 osobowych. Na zakończenie kursu słuchacz podchodzi do egzaminu i otrzymuje świadectwo ukończenia kursu z oceną.

DSC_2505.jpg

Zajęcia językowe z młodzieżą

DSC_2507.jpg

Zajęcia językowe z młodzieżą

DSC_2519.jpg

Zajęcia językowe z młodzieżą

KURSY JĘZYKOWE DLA DZIECI

 • Nauka w ciepłej atmosferze z humorem i odrobiną szaleństwa;
 • Gry i zabawy językowe wprowadzone przez lektora w pełni angażują dzieci do pracy na zajęciach;
 • Różnorodność zastosowanych metod wpływa na szybsze postępy w nauce dzieci;
 • Podświadome przyswajanie słownictwa w toku gier i zabaw językowych;
 • Pozbywamy dzieci barier językowych oraz eliminujemy strach przed nieznanym;
 • Występy w języku obcym dla rodziców to doskonały impuls motywujący dla dzieci;
 • Kładziemy szczególny nacisk na rozwój umiejętności rozumienia ze słuchu oraz sprawność mówienia;
 • Angażujemy dzieci w projekty mające na celu zapoznanie się z kulturą krajów anglojęzycznych;
 • Dzieci rozwijają swoją kreatywność i twórczość poprzez projekty indywidualne i grupowe;
 • Lektorzy z przygotowaniem pedagogicznym i doświadczeniem w nauczaniu dzieci.

Dzieci w wieku przedszkolnym mają empiryczne podejście do świata, poznają go wszystkimi zmysłami; poszerzają swoją wiedzę i umiejętności głównie poprzez działanie, które zawsze jest pewną formą zabawy. Dlatego też zajęcia w naszej szkole dostarczają dzieciom jak najwięcej okazji do poznawania i przyswajania języka podczas aktywnego badania świata w formie zabawy, zawierającej elementy ruchu, dźwięku i obrazu.

Naszym celem na tym etapie nauki jest oswojenie dzieci z brzmieniem języka angielskiego, prezentowanie poprawnej wymowy i intonacji, jak również rozwijanie sprawności mówienia, poprzez powtarzanie słów, zwrotów, prostych wierszyków, śpiewanie piosenek, czy odgrywanie prostych scenek komunikacyjnych. Wykorzystując na zajęciach najnowsze technologie w nauczaniu języka obcego, gwarantujemy Waszym dzieciom nabywanie i rozwijanie już poznanych sprawności językowych.

IMG_6233.JPG

Zajęcia językowe z dziećmi

IMG_6238.JPG

Zajęcia językowe z dziećmi

IMG_6244.JPG

Zajęcia językowe z dziećmi

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI

Prowadzimy kusy języka angielskiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej na poziomach A1-B2 z przygotowaniem do certyfikowanych egzaminów - są to oficjalne egzaminy z listy ministerialnej, nadające uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz klasach 1-3.

W trakcie kursu uczysz się przede wszystkim praktycznego języka w oparciu o nowoczesne metody, programy i materiały do nauczania języka angielskiego.

FCE posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty, co jest gwarancją najwyższej jakości nauczania.

KURSY MATURALNE

MATEMATYKA

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Jedno spotkanie obejmuje dwie godziny lekcyjne (2x45min.). Zagadnienia przerabiane są działami. Na początku każdego działu uczestnicy kursu zapoznawani są ze wzorami, twierdzeniami i definicjami następnie przerabiane są zadania wprowadzające i zadania maturalne zamknięte oraz otwarte.

Celem kursu jest uzupełnienie i powtórzenie wiadomości z zakresu programu szkoły ponadgimnazjalnej oraz przygotowanie do egzaminu maturalnego. Program kursów jest zgodny z wymaganiami opracowanymi przez Centralą Komisję Egzaminacyjną oraz Kuratorium Oświaty. W zajęciach mogą uczestniczyć zarówno uczniowie, którzy nie mają trudności w nauce w celu przypomnienia i utrwalenia wiadomości i umiejętności wymaganych na maturze, jak i uczniowie słabsi – w celu uzupełnienia braków edukacyjnych. Powodzenie programu w dużej mierze zależeć będzie od zaangażowania uczniów, ich systematyczności oraz pracowitości.

JĘZYK POLSKI

Kurs przygotowawczy z języka polskiego przeznaczony jest dla uczniów klas maturalnych i nie tylko. Jego celem jest skuteczne przygotowanie uczniów do pomyślnego zdania egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych z arkuszami egzaminacyjnymi. Syntetyczne powtórzenie materiału programowego uwzględniać będzie podstawę programową i wymagania maturalne. Uczniowie udoskonalą swoje umiejętności dokonywania analizy tematów maturalnych i fragmentów utworów literackich, sporządzania dłuższej wypowiedzi pisemnej oraz umiejętności w zakresie rozwiązywania zadań w testach typu CR. Uczestnicy kursu otrzymają materiały pomocnicze, przykładowe arkusze, wykazy tematów maturalnych. Zapoznani zostaną z kryteriami oceniania egzaminów maturalnych, wykazem obowiązujących lektur, zasadami analizy tekstów kultury. Otrzymają niezbędne wskazówki i porady praktyczne dotyczące wewnętrznego i zewnętrznego egzaminu maturalnego z języka polskiego.

FIZYKA

Kurs jest przeznaczony dla przyszłych studentów kierunków przyrodniczych i technicznych różnych typów uczelni, którzy od 1 września 2013 roku będą uczniami klas III w liceach. Kurs będzie obejmował 100 godzin zajęć z fizyki i astronomii, podczas których głównie będą rozwiązywane ćwiczenia maturalne oraz będzie przekazywanie niezbędnej wiedzy do matury rozszerzonej (w formie krótkich wstępów teoretycznych).

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (2x45min). Kurs obejmuje wykład informacyjny, opis, konsultacje z użyciem komputera, e-learning, ćwiczenia rachunkowe sprawdzające wiedzę. Celem kursu jest przede wszystkim ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań matury rozszerzonej na podstawie już opanowanych wiadomości. Uczniowie będą potrafili powiązać zagadnienia dotyczące zjawisk fizycznych występujących w życiu codziennym oraz opisać działanie urządzeń w otaczającym nas świecie z omawianymi zagadnieniami z fizyki i astronomii, co pozwoli im na pomyślne zdanie matury.

Wiedza teoretyczna będzie przekazywana w oparciu o najnowsze podręczniki (w tym akademickie) oraz repetytoria z fizyki, m.in.:

 1. Alicja Cewe, Halina Nahorska, Irena Pancer „Tablice matematyczne”, wyd. Podkowa, Gdańsk
 2. Aleksandra Gałkowska, Artur Kolincio, Krystyn Kozłowski, „Fizyka w tablicach”, wyd. Podkowa, Gdańsk
 3. Izabela Chelmińska, Lech Falandysz, „Matura (rok 2012,2013,2014) Vademecum Fizyka” wyd. Operon.
 4. Arkusze maturalne z Fizyki i Astronomii z lat 2005-2013 z poziomu podstawowego i rozszerzonego ze strony www.CKE.edu.pl
 5. Zbiory zadań z fizyki na poziomie szkoły średniej.

CHEMIA

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym. Kurs przeznczony jest głównie dla kandydatów Uniwersytetów Medycznych i kierunków przyrodniczych innych uczelni.

Obejmuje 90 godzin podczas których ogromny nacisk kładziony będzie na rozwiązywanie autorskich zadań oraz arkuszy maturalnych, po uprzednim powtórzeniu i uzupełnieniu wiedzy w formie wykładów. Kurs kończy się próbnym egzaminem maturalnym.

WOS

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (zwykle w soboty). Dzięki odbytemu kursowi uczniowie gruntownie i bardzo szczegółowo powtarzają materiał z całego zakresu wiedzy o społeczeństwie, skupionego w czterech modułach: społeczeństwo, polityka, prawo, Polska – Europa – świat współczesny.

Zajęcia prowadzone są w głównie w formie wykładów z elementami innych metod nauczania (dyskusja, praca pod kierunkiem, praca ze źródłami). Po każdym z działów, w ramach zajęć powtórzeniowych, uczniowie pracują z obszernym zestawem przykładowych zadań maturalnych, z uwzględnieniem tekstów źródłowych, materiału statystycznego, ikonograficznego, kartograficznego i poznają zasady pisania prac pisemnych.

HISTORIA

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (2x45min). Kurs obejmuje powtórzenie materiału z całego zakresu historii Polski i powszechnej, w ujęciu chronologicznym - od starożytności do czasów współczesnych.

Zajęcia maja przede wszystkim charakter wykładu urozmaiconego innymi metodami i rozwiązywaniem przykładowych zadań maturalnych. Na zajęciach kształtowane są umiejętności sprawnego notowania, pracy z tekstami źródłowymi, mapami, źródłami ikonograficznymi oraz umiejętność pisania dłuższych prac pisemnych.

GEOGRAFIA

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (2x45min). Na kursie odbywa się powtórzenie podstaw teoretycznych, a przede wszystkim praktyczne rozwiązywanie zadań testowych. Zestawy zadań maturalnych uczniowie otrzymują do domu na własność - odpłatnie po kosztach kserowania.

W czasie kursu uczniowie mają możliwość rozwiązania ogromnej ilości zadań różnych typów. Zestawy testów obejmują cały zakres materiału z przedmiotu geografia (poziom rozszerzony) i są uporządkowane według działów i tematów. Ten system pracy gwarantuje, że przyswajana wiedza jest usystematyzowana i utrwalona.

BIOLOGIA

Kurs jest przeznaczony dla przyszłych studentów Uniwersytetów Medycznych i kierunków przyrodniczych innych typów uczelni, którzy od 1 września 2013 roku będą uczniami klas III w liceach.

Kurs będzie obejmował 72 godziny zajęć z biologii, podczas których głównie będą rozwiązywane ćwiczenia maturalne a przekazywanie niezbędnej wiedzy do matury rozszerzonej (w formie wykładów) będzie zredukowane do minimum (planowanie i przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów biologicznych a w tym poprawne formułowanie hipotezy, celów i wniosków; interpretacja informacji, wyrażanie własnej opinii, dobieranie argumentów, konstruowanie wykresów i tabel).

Celem kursu jest przede wszystkim ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań matury rozszerzonej na podstawie już opanowanych wiadomości.

Wiedza teoretyczna będzie przekazywana w oparciu o najnowsze podręczniki (w tym akademickie) oraz repetytoria z biologii, m.in.:

 1. Villee Claude A., Salomon Eldra Pearl, Berg Linda R. “Biologia”
 2. Neil Campbell, Jane Reece “Biologia”
 3. Praca zbiorowa “Biologia. Jedność I różnorodność”
 4. Jacek Danowski „Biologia – repetytorium dla maturzystów i kandydatów na uczelnie medyczne” tomy 1-3
 5. Seria “Krótkie wykłady” – biochemia, biologia molekularna, biologia zwierząt, biologia rozwoju, immunologia, mikrobiologia, mikrobiologia medyczna, fizjologia człowieka, genetyka, ekologia.

JĘZYKI OBCE

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

JĘZYK POLSKI
MATEMATYKA
JĘZYK OBCY

W ramach kursów oferujemy:

 • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy,
 • nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych,
 • nabycie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem i formułowaniem opinii,
 • sprawdzenie poziomu wiedzy na egzaminie próbnym,
 • stały monitoring postępów w nauce (sprawdziany wiedzy, kontakt z rodzicami),
 • dodatkowe materiały do samodzielnych powtórek w domu.

OFERTA DLA FIRM/INSTYTUCJI

 • Szkolenia profilowane dostosowane do specyficznych potrzeb słuchaczy (np. język biznesowy, zawodowy itp.)
 • Nauka w gronie współpracowników.
 • Możliwość dojazdu lektora: nauka na terenie firm i instytucji.
 • Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do Twojego rytmu pracy.

KURSY INDYWIDUALNE

Dostosowujemy się całkowicie do wymagań indywidualnego słuchacza zarówno pod względem zakresu i tematyki języka jak i częstotliwości zajęć. Możliwość dojazdu lektora.

^
Wybierz FCE!
First Class Education Europejska Placówka Edukacyjna w Siedlcach
08-110 Siedlce ul. Czerwonego Krzyża 2 I piętro
tel. +48 25 740 22 22 fax +48 25 740 21 28 tel. kom. +48 692 409 298
www.fce.siedlce.pl sekretariat@fce.siedlce.pl